Agenda 2030

La Responsabilitat Social Corporativa és un concepte transversal que afecta a diversos àmbits de gestió de l’entitat; pel que les activitats desenvolupades en el marc de la RSC estan vinculades a l’activitat bàsica de l’entitat, amb una vocació de permanència i un compromís de l’Alta Direcció.

La RSC té un caràcter pluridimensional vinculada als 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) impulsats per Nacions Unides i desenvolupats al 2015 amb la creació de la nova agenda de desenvolupament sostenible (AGENDA 2030):

 • Drets Humans
  (#ODS1, #ODS2, #ODS5, #ODS4,#ODS10);

 • Pràctiques de treball i ocupabilitat
  (#ODS8);

 • Protecció de la salut
  (#ODS3,#ODS6)

 • Qüestions mediambientals
  (#ODS7, #ODS9, #ODS11, #ODS13, #ODS14, #ODS15);

 • Lluita contra el frau i la corrupció
  (#ODS16);

 • Interessos de les persones consumidores
  (#ODS12, #ODS17);

Des de l’Entitat també estem alineades amb aquests objectius i vehiculem el nostre Pla Estratègic, on treballem per a la consecució dels nostre Pla d’Acció desplegant les diferents aportacions i accions. Destacar que al 2022 hem rebut una certificació internacional IFGICT que valida la nostra acció envers els 17 ODS de l’Agenda 2030 i la concreció amb les seves 169 metes vinculades:

FI DE LA POBRESA (#ODS1):

ERADICAR LA POBRESA A TOT EL MÓN I EN TOTES LES SEVES FORMES.

L’Entitat té com a missió, visió i valors la millora de la qualitat de vida de les persones d’exclusió social amb una visió comunitària. Des de cada un dels serveis i projectes de l’Entitat es desenvolupen diferents actuacions dirigides a:

 • Una Atenció Centrada en la Persona (ACP).
 • La participació com a eina de governança i de treball amb les persones ateses.
 • L’atenció transversal dels col·lectius: Infància, Adolescència, Joves en exclusió social, Joves en migració sense referents familiars, Persones aturades de curta i llarga durada, Famílies i el seu entorn, Persones d’ètnia gitana, Persones migrades i Persones amb discapacitat.
 • Donar visibilitat dels col·lectius anteriors i fer incidència a través de les aliances en les polítiques socials.
 • La sensibilització i comunicació en aquesta àmbit.
 • El nostre Projecte @Ments

FAM ZERO (#ODS2):

POSAR FI A LA FAM, ASSOLIR LA SEGURETAT ALIMENTÀRIA I LA MILLORA DE LA NUTRICIÓ I PROMOURE L’AGRICULTURA SOSTENIBLE.

L’Entitat facilita informació per a la gestió de bons hàbits alimentaris i de bones pràctiques per a eliminar el malbaratament alimentari. Posem a disposició de les persones treballadores i ateses:

 • Material de sensibilització i comunicació.
 • Dietes sanes i adequades per a les persones ateses a serveis residencials.
 • El nostre Projecte Ambient@lMents.

SALUT I BENESTAR (#ODS3):

GARANTIR UNA VIDA SANA I PROMOURE EL BENESTAR PER A TOTES LES PERSONES A TOTES LES EDATS.

Seguint amb la nostra missió de millorar de la qualitat de vida de les persones d’exclusió social i també vetllar per a un millor benestar dels equips de professionals que treballen com a motor del nostre projecte , fent èmfasis en:  

 • Desenvolupar accions formatives pel benestar emocional als equips de treball.
 • Sempre que el servei i el lloc de treball ho permet, fem accions de conciliació laboral per a promoure benestar personal i professional a través del nostre Pla de Conciliació i beneficis socials com per exemple, teletreball i reunions per videoconferència.
 • Sensibilitzar i comunicar sobre hàbits saludables.
 • El nostre Projecte Ambient@lMents i Respons@bleMents.

EDUCACIÓ DE QUALITAT (#ODS4):

GARANTIR UNA EDUCACIÓ INCLUSIVA, EQUITATIVA I DE QUALITAT I PROMOURE OPORTUNITATS D’APRENENTATGE DURANT TOTA LA VIDA PER A TOTHOM.

L’Entitat no només fomenta la formació dels seus equips de treball sinó que també, desenvolupem actuacions d’incidència cap a les àrees d’educació formal i la formació continua per als col·lectius d’exclusió social, i per això:

 • Disposem d’un Pla de Formació adaptat a les necessitats del sector i de les persones treballadores de caràcter anual.
 • Desenvolupem projectes d’educació i formació enfocats al col·lectiu jove i adolescent, i a les persones aturades o en situació d’exclusió social.
 • Hem creat un Diccionari de Competències propi per al desenvolupament de competències transversals amb els col·lectius que atenem.
 • Fem un desplegament de la formació online per a formacions internes o externes.
 • Adaptem algunes de les formacions en horaris que facilitin l’equitat en l’assistència i la conciliació personal.
 • Estem oberts a la formació de l’alumnat (intern i extern) a través de l’acció pràctica a les nostres instal·lacions
 • Dissenyem projectes de formació per a entitats, empreses i administracions.
 • Fem sensibilització i comunicació dels valors ètics.
 • El nostre Projecte @Ments.

IGUALTAT DE GÈNERE (#ODS5):

ACONSEGUIR LA IGUALTAT ENTRE ELS GÈNERES I APODERAR TOTES LES DONES I LES NENES.

L’Entitat inclou dins la seva política, la igualtat d’oportunitats entre tots els gèneres i el dret a la no-discriminació i la llibertat com a principis que fonamenten l’organització i actuació de les entitats que en són membres. L’Entitat treballa per a incorporar la perspectiva de gènere de manera transversal com un element clau en el funcionament de tots els seus serveis, actuacions i projectes incloent la mirada global de l’Entitat i les persones treballadores i la mirada específica dels projectes i de les persones ateses. Ho fem a través de:

 • La creació i seguiment de la Comissió d’Igualtat i Perfil Agent d’Igualtat.
 • Disposar d’un Pla d’Igualtat treballat i actualitzat amb Comitès i/o Sindicats.
 • Formació en perspectiva de gènere als equips professionals.
 • Creació i visibilització de la nostra Guia de llenguatge no sexista.
 • Projectes d’apoderament a les dones a nivell personal, formatiu i laboral
 • Dissenyar projectes amb perspectiva de gènere per a entitats, empreses i administracions.
 • Sensibilitzar i comunicar vers la perspectiva de gènere.
 • Disposar de Protocols d’Abordatge i prevenció de tot tipus d’assetjaments: Assetjament Sexual, per raó de sexe o gènere, Assetjament per LGBTQIFòbies, Assetjament moral o psicològic o altres tipus d’Assetjament vinculats a la Diversitat i la interseccionalitat.
 • El nostre Projecte Igu@lMents i Orgullos@Ments Diverses.

AIGUA NETA I SANEJAMENT (#ODS6):

GARANTIR LA DISPONIBILITAT DE L’AIGUA I LA GESTIÓ SOSTENIBLE I EL SANEJAMENT PER A TOTES LES PERSONES.

L’Entitat es regeix en el seu pla estratègic pel compromís amb el medi ambient i les seves 9R, adoptant bones pràctiques per al consum i ús de l’aigua a tots els seus serveis, com ara:

 • L’autocertificació pròpia vinculada al nostre segell de Sostenibilitat 9R pel que fa a les bones pràctiques vers el consum i gestió de l’aigua.
 • Recollida i sistematització de les dades.
 • Sensibilització i Comunicació.
 • El nostre Projecte Ambient@lMents.

ENERGIA ASSEQUIBLE I NO CONTAMINANT (#ODS7):

GARANTIR L’ACCÉS A UNA ENERGIA ASSEQUIBLE, SEGURA, SOSTENIBLE I MODERNA PER A TOTES LES PERSONES.

En aquest compromís nostre amb el medi ambient i amb el màxim respecte cap a les nostres futures generacions, posem la preservació del medi ambient com el  principi bàsic de totes les nostres actuacions, conforme a les polítiques i sistemes de gestió ambiental, i impulsant la sensibilització i el foment de l’energia sostenible. Comptem amb:

 • L’autocertificació pròpia vinculat al nostre segell de Sostenibilitat 9R pel que fa a les bones pràctiques pel que fa al consum i gestió de l’energia:
  • Sensibilització i comunicació en bones pràctiques mediambientals.
  • Desenvolupament de formacions online i reunions a través de videoconferència per a evitar el desplaçament del personal i l’estalvi de paper.
  • Promoció de la utilització d’eines informàtiques per a evitar l’ús de paper.
  • Creació de materials i eines per a la recollida de dades
 • La promoció de projectes sostenibles i de transformació social per a entitats, empreses i administracions.
 • L’anàlisi de la nostra petjada mediambiental.
 • El nostre Projecte Ambient@lMents.

TREBALL DECENT I CREIXEMENT ECONÒMIC (#ODS8):

PROMOURE EL CREIXEMENT ECONÒMIC SOSTINGUT, INCLUSIU I SOSTENIBLE, L’OCUPACIÓ PLENA I PRODUCTIVA I EL TREBALL DIGNE PER A TOTES LES PERSONES.

Dins els  nostres valors incloem als equips de professionals que treballen com a motor dels nostres projectes :

 • Treballant per garantir una viabilitat dels serveis, projectes i organitzacions.
 • Fent incidència per a equiparar el reconeixement dels nostres equips de professionals al sector social amb el sector públic i amb la defensa dels espais professionals.
 • Disposant de Pactes Laborals en algunes de les entitats com a millora del conveni col·lectiu.
 • Contractant joves, persones d’exclusió social i persones amb discapacitat, fomentant en la mesura possible la promoció de contractacions amb continuïtat.
 • Treballant per a la millora continua dels projectes d’inserció laboral de manera directa o indirecta de manera transversal.
 • Dissenyant projectes d’inserció laboral per a entitats, empreses i administracions.
 • Promovent iniciatives d’innovació i creixement econòmic, mitjançant els nostres Premis anuals d’Acció social de PE (Premis Maria i Mercè) ,Sensibilitzant i comunicant temes d’inserció i ocupació.
 • El nostre Projecte @Ments

INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INGRAESTRUCTURES (#ODS9):

CONSTRUIR INFRAESTRUCTURES RESILIENTS, PROMOURE LA INDÚSTRIA INCLUSIVA I SOSTENIBLE I FOMENTAR LA INNOVACIÓ.

L’Entitat a través del seu Pla Estratègic posa la innovació i la tecnologia al servei de la millora continua en tots els serveis i projectes que desenvolupa per a garantir adaptar-se a les necessitats dels espais on treballem i les persones que atenem:

 • Treballant per a millorar la gestió de la informació a través de la implantació d’eines tecnològiques pròpies.
 • Sensibilitzant i comunicant per al desenvolupament d’accions tecnològiques.
 • Dissenyant projectes socials a través de la tecnologia i la innovació per a entitats, empreses i administracions.
 • El nostre Projecte Respons@bleMents.

REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS (#ODS10):

REDUIR LA DESIGUALTAT EN I ENTRE ELS PAÏSOS.

L’Entitat té com a missió, visió i valors la millora de la qualitat de vida de les persones d’exclusió social amb una visió comunitària i inclusiva. Aquesta inclusió li donem forma a través dels espais de participació i governança:

 • Posant a disposició de les persones treballadores i ateses l’Agent de Diversitat i l’Agent d’Igualtat.
 • Treballant per a ampliar la participació de les persones ateses i les persones treballadores del Grup Plataforma Educativa.
 • Treballant per a que la veu de les persones ateses i les persones treballadores tinguin presència en la incidència de les polítiques socials.
 • Integrant els i les agents que interactuen amb la nostra Xarxa a les actuacions i àrees de participació.
 • Dissenyant projectes i processos de participació per a entitats, empreses i administracions.
 • Fent accions de sensibilització i comunicació en la governança i participació.
 • Treballant vers un Pla de Diversitat i No Discriminació.
 • El nostre Projecte Orgullos@Ments Diverses i Igu@lMents.

CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES (#ODS11):

ACONSEGUIR QUE LES CIUTATS I ELS ASSENTAMENTS HUMANS SIGUIN INCLUSIUS, SEGURS, RESILIENTS I SOSTENIBLES.

Una part important del nostre Grup Plataforma Educativa, que inclou la nostra Entitat, és la nostra Territorialitat. Tenim afectació a les Demarcacions de Girona, Barcelona, Tarragona, Terres de l’Ebre i ciutat de Lleida. Aquest fet fa que desenvolupem la nostra metodologia de treball de manera transversal a tots els serveis lligat al nostre Pla Estratègic i a l’atenció centrada en la persona, creant:

 • Relació amb entitats, xarxes i administracions de cada territori.
 • Relació de persones ateses a cada territori.
 • Relació de persones treballadores a tot el territori.
 • El nostre Projecte Respons@bleMents.

PRODUCCIÓ I CONSUM RESPONSABLE (#ODS12):

GARANTIR MODALITATS DE CONSUM I PRODUCCIÓ SOSTENIBLES.

L’Entitat des del nostre compromís amb el medi ambient i amb  la màxima expressió de respecte vers a les nostres futures generacions, treballem per a la preservació del medi ambient és un principi bàsic de totes les nostres actuacions, conforme a les polítiques i sistemes de gestió ambiental, i impulsant el consum local de quilòmetre 0, ús de materials ecològics i la utilització de proveïdoria responsable, a través de: .

 • L’entrega de L’autocertificació pròpia vinculat al nostre segell de Sostenibilitat 9R pel que fa a les bones pràctiques pel que fa a la producció i consum responsable.
 • La creació de materials i eines per a la recollida de dades i l’anàlisi de la nostra producció i consum responsable.
 • La sensibilització i comunicació amb temes de consum.
 • El nostre Projecte Ambient@lMents.

ACCIÓ PEL CLIMA (#ODS13):

ADOPTAR MESURES URGENTS PER COMBATRE EL CANVI CLIMÀTIC I ELS SEUS EFECTES.

L’Entitat dins també el nostre compromís amb el medi ambient, inclou accions per combatre el canvi climàtic en la nostra mesura, amb :

 • L’autocertificació pròpia vinculat al nostre segell de Sostenibilitat 9R pel que fa a les bones pràctiques pel que fa a la creació d’activitats i bones pràctiques per afrontar el canvi climàtic.
 • La creació d’eines per a la recollida de dades per a analitzar la nostra petjada mediambiental.
 • La sensibilització i comunicació vers temàtiques relacionades amb el canvi climàtic i els seus efectes.
 • El nostre Projecte Ambient@lMents.

VIDA SUBMARINA (#ODS14):

CONSERVAR I UTILITZAR DE FORMA SOSTENIBLE ELS OCEANS, ELS MARS I ELS RECURSOS MARINS PEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE.

L’Entitat amb el compromís amb el medi ambient, també tenim en compte  la gestió de les nostres actuacions que poden afectar a la qualitat de la vida submarina, amb:.

 • L’autocertificació pròpia vinculat al nostre segell de Sostenibilitat 9R pel que fa a les bones pràctiques pel que fa a la creació d’activitats i bones pràctiques per a la conservació des recursos marins.
 • La creació d’eines per a la recollida de dades per a analitzar la nostra petjada mediambiental en el medi marí.
 • La sensibilització i comunicació vers aspectes a tenir en compte en la preservació dels recursos marins.
 • El nostre Projecte Ambient@lMents.

VIA DELS ECOSISTEMES TERRESTRES (#ODS15):

PROTEGIR, RESTAURAR I PROMOURE L’ÚS SOSTENIBLE DELS ECOSISTEMES TERRESTRES.

L’Entitat, igualment, està compromesa  amb el medi ambient pel que fa a la gestió de les nostres actuacions sobretot aquelles que poden afectar a boscos, platges i espais naturals, comptant amb:

 • L’autocertificació pròpia vinculat al nostre segell de Sostenibilitat 9R pel que fa a les bones pràctiques pel que fa a la creació d’activitats i bones pràctiques per protegir el nostre ecosistema terrestre.
 • La promoció d’activitats a espais naturals.
 • La sensibilització i comunicació vers la preservació d’espais naturals o el nostre entorn.
 • El nostre Projecte Ambient@lMents.

PAU I JUSTÍCIA (#ODS16):

PROMOURE SOCIETATS PACÍFIQUES I INCLUSIVES PER ACONSEGUIR UN DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE, PROPORCIONAR ACCÉS A LA JUSTÍCIA PER A TOTES LES PERSONES I DESENVOLUPAR INSTITUCIONS EFICACES, RESPONSABLES I INCLUSIVES A TOTS ELS NIVELLS.

L’Entitat inclou dins la seva política, la igualtat d’oportunitats entre tots els gèneres i el dret a la no-discriminació i la llibertat com a principis que fonamenten l’organització i actuació de les entitats que en són membres. Els valors formen part de la nostra identitat. Aquests valors neixen de la Declaració Universal dels Drets Humans de les nacions unides.

Són comuns a totes les cultures i amb força suficient per a ser transmesos mitjançant l’equip de professionals que conformen Plataforma Educativa i cada una de les entitats que en formen part,  atenent i ajudant a créixer a infància, joventut, persones amb discapacitat i altres persones en situació d’exclusió social per a què esdevinguin responsables, lliures, participatives i autònomes a la societat en què vivim.

 • No acceptem ni permetem cap discriminació per raó d’origen nacional, social o ètnic, gènere, llengua, religió, opinió, orientació sexual, edat o altra condició. Rebutgem i perseguim qualsevol acte, omissió o manifestació, física o psíquica, per qualsevol mitjà que comprometi la integritat psicològica, física o moral, de qualsevol persona, així com les manifestacions d’assetjament físic o psíquic, moral o d’abús d’autoritat, així com qualsevol altra conducta que pugui generar un entorn intimidatori o ofensiu amb els drets de les persones.
 • Fem accions de sensibilització i comunicació vers els Drets Humans, Justícia i accions vers la Pau.
 • El nostre Projecte @Ments.

ALIANCES PER ASSOLIR ELS OBJECTIUS (@ODS17):

ENFORTIR ELS MITJANS PER IMPLEMENTAR I REVITALITZAR L’ALIANÇA MUNDIAL PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE.

El Grup Plataforma Educativa i les entitats que en formem part, entre elles la nostra, assumim com a part de la nostra missió promoure espais de col·laboració amb entitats socials o administracions de fora l’àmbit nacional. A través de la internacionalització del Grup Plataforma Educativa:

 • Promovem la innovació i les sinèrgies al nostre sector.
 • Realitzem recerques científiques.
 • Intercanviem bones pràctiques.
 • Intercanviem personal.
 • Exportem serveis.
 • Desenvolupem formació.
 • Fem incidència política.
 • Creem nous àmbits d’actuació.
 • Presentem programes o serveis.
 • Apliquem pràctica dels coneixements adquirits.
 • Fem accions de sensibilització i comunicació vers les sinèrgies i aliances amb altres entitats, administracions, empreses i organitzacions.
 • El nostre Projecte Respons@bleMents.