El nostre ADN

Cooperació, educació pel desenvolupament i sensibilització com a eixos de reducció de la pobresa.

Cooperació pel Desenvolupament

per millorar la vida de les persones.

Missió i visió

Missió

Potenciar una societat oberta, incloent  i creativa, on la persona i la comunitat són els eixos del desenvolupament integral, a partir de la complementarietat entre agents socials i organitzacions.

Visió

Millorar la qualitat de vida de les persones més vulnerables i en situació d’emergència social, tant a Catalunya com  en els països del Sud amb els quals col·laborem

Ens centrem especialment  en les dones, els infants i els joves, a través de la creativitat social, la formació continuada i l’ús de la bicicleta en l’àmbit de l’educació i la integració laboral, com a motors de canvi i transformació social.

Valors

Lluitar per la defensa de la Justícia Global i els Drets Humans, des de la complementarietat, la responsabilitat social i la transparència, i basant els nostres projectes en la consecució de l’Agenda 2030 a través dels seus ODS.

“Lluitar per la defensa de la Justícia Global i els Drets Humans, des de la complementarietat, la responsabilitat social i la transparència, i basant els nostres projectes en la consecució de l’Agenda 2030 a través dels seus ODS”.

Raquel Sabater

Direcció Operativa, Fundación Utopía

Pla Estratègic 2023-2025

El Pla Estratègic compartit per tota l’organització vetlla per garantir drets i oportunitats de les persones tenint en compte els seus interessos, necessitats i desitjos.

Es desplega assegurant 3 condicions bàsiques: accions pel bé comú, de servei públic i sent per deixar ser.

 1. Atenció centrada en la persona des de l’acció comunitària.
 2. Disposar dels recursos necessaris per a garantir un servei públic de qualitat.
 3. Exercir incidència per a garantir el compliment de drets.
 4. Posar la innovació i la tecnologia al servei de la millora contínua.
 5. Dissenyar i realitzar els processos necessaris per atraure, desenvolupar i vincular el talent dels i les professionals.
 6. Actuar des d’un model de governança i participació que integri tots els i les agents que interactuen amb l’organització.
Pla Estratègic 2325

Formem part de Plataforma Educativa

Un grup d’organitzacions d’iniciativa social que treballen per millorar la qualitat de vida de les persones en risc d’exclusió social i la defensa dels seus drets.

Treballem plegats per tal d’optimitzar els avantatges d’innovar i treballar de manera conjunta reconeixent persones, generant oportunitats.

Les entitats que constitueixen Plataforma Educativa comparteixen les següents línies estratègiques:

 • Reconversió sostenible dels Serveis d’atenció residencial en models d’atenció comunitària.
 • Adoptar un enfocament eficient i eficaç de servei públic basat en el bé comú.
 • Utilitzar la seqüència 9R’s: repensar, redissenyar, refabricar/renovar, reparar, redistribuir, reduir, reutilitzar, reciclar i recuperar.
 • Posar la innovació al servei del desenvolupament Humà sostenible amb criteris de proximitat, equitat i sostenibilitat.
 • Tenir la capacitat d’adaptació i incidència per a garantir el compliment i millora de les polítiques socials.

Política de les entitats

Una organització d’iniciativa social que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones en risc d’exclusió social i la defensa dels seus drets.

Plataforma Educativa té establertes tot un seguit de polítiques, des de la gestió de les persones fins a la intervenció social, que s’articulen per garantir el bon funcionament de cadascuna de les organitzacions que en formen part.

En el document Política de les Entitats es pot trobar un recull de totes aquelles polítiques que subscriuen les entitats i que a partir de la seva aprovació aplica a totes les persones que configuren el patronat de cadascuna de les organitzacions així com a l’equip directiu de les mateixes que alhora són les persones responsables de vetllar per la seva aplicació en el dia a dia de cada un dels serveis i programes que es porten a terme.

Participació i millora

Aquesta política té una vocació participativa, que implica una constant avaluació, evolució i millora, i que s’enriquirà a través de les aportacions realitzades mitjançant espais participatius de treball interdisciplinari i interorganitzacional.

Les actualitzacions són aprovades per l’Òrgan de Govern de cada Organització membre.

Sistema de qualitat

L’entitat té implantat un sistema de gestió de la qualitat de l’entitat, recollit en el corresponent Manual de Qualitat a l’abast de totes les persones de l’organització.

L’entitat té implantat un sistema de gestió de la qualitat de l’entitat, recollit en el corresponent Manual de Qualitat a l’abast de totes les persones de l’organització.

Aquest sistema de gestió de la qualitat a l’entitat ha obtingut el corresponent certificat de Qualitat segons la norma UNE-EN-ISO 9001 amb el núm. de registre 0.04.04399/05, des de l’any 2005, cobrint totes les àrees, activitats i serveis.

Això ens permet encaminar l’assoliment dels nostres objectius, compromisos i responsabilitats vers les persones ateses i les seves famílies, la clientela, les administracions públiques, la societat i totes les parts interessades, d’una manera qualitativa, pensant en la millora contínua del nostre sistema de gestió de la Qualitat i els serveis de l’entitat.

OBJECTIUS DE QUALITAT

 • Complir amb els estàndards de qualitat que marca la normativa ISO 9001:2015.
 • Incidir en la millora constant de la nostra intervenció educativa.
 • Incidir en l’ús de bones pràctiques de gestió a tots els nivells, valorant la planificació, execució, verificació i avaluació de tots els processos que estan implicats en el sistema de qualitat, en l’entitat i en els propis serveis, segons els requisits de la clientela, l’avaluació dels riscos i oportunitats, per obtenir la major satisfacció d’aquests i la millora contínua dels nostres serveis.

 

Aquesta web utiliza cookies pròpies per funcionar correctament. Cal acceptar el seu ús i el processament de dades per aquest propòsit.   
Privacidad