Grup Motor de Participació

El principi dinamitzador del nostre model de governança és la participació en la gestió i organització dels serveis i projectes tant de les persones ateses com dels equips de professionals que formen part de l’entitat.

El Grup Motor de Participació neix amb el propòsit d’estimular la participació en la governança de l’entitat,  format per una persona representant de cada servei que forma part de Plataforma Educativa.

Un dels objectius del grup és promoure la Cultura Participativa com un element primordial per una bona gestió dels serveis i per assolir els reptes de governança i presa de decisions sobre els inputs que afecten la vida de cadascuna de les persones ateses.

Aquest grup estableix diferents mecanismes i eines per definir i assegurar la participació de les persones ateses en el funcionament dels serveis: Pla de Participació, jornades, tallers i dinamització de processos participatius amb eina telemàtica.

Pla de participació

Dóna resposta a les necessitats dels serveis que demanen més eines pedagògiques per tal d’afrontar el repte que suposa la participació de les persones ateses en el funcionament dels serveis.

Aquest Pla es va adaptant a les necessitats i demandes que durant l’any es van realitzant a tots els serveis adequant els objectius plantejats i analitzant els resultats obtinguts a través d’un informe final anual. El Grup motor de participació es reparteix les tasques a desenvolupar i es reuneixen de manera mensual per a fer seguiment de les actuacions desenvolupades creant de manera conjunta un feedback que va omplint el pla de participació i el seguiment d’aquest.

Jornades de participació

De manera anual s’organitzen les Jornades de Participació on assisteixen cada vegada més persones representants de cada un dels projectes, programes i serveis que formen part de Plataforma Educativa. Aquestes trobades són un reflex de què es fa dia a dia en les assemblees dels serveis en matèria de Participació.

El fet de compartir experiències i mostrar les bones pràctiques dels serveis participants vincula i anima tant a les persones ateses com als equips de professionals a creure en la Participació, en la Governança i en l’Entitat. Donat que l’entitat té abast territorial a Girona, Barcelona, Tarragona i Terres d’Ebre, aquestes Jornades esdevenen també nexe d’unió entre persones ateses i equips de professionals de diferents serveis, centres i projectes acotant les distàncies territorials i fent possible les interaccions i transversalitat a través del contacte personal i professional.

Tallers de participació

Desenvolupament de Tallers de Participació que des del Grup Motor es realitzen de manera anual per a fomentar la participació cada vegada més extensa dels serveis, centres i projectes de tot el territori. Aquests tallers faciliten apropar-nos a la realitat de cada grup de persones ateses i dels equips professionals de cada servei, centre i projecte, adaptant-nos a cada col·lectiu, millorant cada vegada el sistema de presentació i desenvolupament de les actuacions per a engrescar cada vegada a més persones participants.

Eina virtual de dinamització

Creació d’una Eina Tecnològica que posa a l’abast de les persones que participen, tant persones ateses com els equips de professionals, la possibilitat de treballar de manera fàcil els processos participatius que lidera el Grup Motor de manera anual, perquè puguin dir la seva i fer créixer la proposta amb les seves aportacions. Aquesta eina facilita aglutinar la dispersió territorial dels serveis, centres i projectes a través de l’equitat en la participació dels processos d’una manera àgil tant per a processos participatius amb respostes tancades, com de processos participatius oberts o mixtes on les persones participants poden optar per aportar idees pròpies que a la vegada es poden votar posteriorment.

Vols saber-ne més?

Per qualsevol informació o consulta que vulguis fer sobre participació, contacta amb el grup motor.

Contacta amb nosaltres

7 + 8 =